Category: ข่าวสารการท่องเที่ยว

“ประเทศเกาหลีใต้” กลับมาเปิดให้ยื่นขอวีซ่าระยะสั้น วันที่ 1 มิถุนายนนี้

ทางกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ได้เผยว่า จะกลับมาเปิดให้ออกวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น และวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ถือว่าห่างหายไปนานกว่าสองปีหลังจากที่ได้ระงับการสมัครใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีผลกระทบต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก เนื่องด้วยการกลับมาออกวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศมากขึ้น ต้องการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่เกาหลีใต้ได้ยกเลิกข้อจำกัดการเว้นระยะห่างทางสังคมจากโรคโควิด-19 เกือบทั้งหมด วีซ่า C-3 ทั่วไประยะสั้น อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยว

Continue reading“ประเทศเกาหลีใต้” กลับมาเปิดให้ยื่นขอวีซ่าระยะสั้น วันที่ 1 มิถุนายนนี้